ATOMUN ELEKTRON YAPS PDFATOMUN ELEKTRON YAPS PDF

Not: Bileik ve karmak tmcelerin yaps iin ad, sfat ve zarf tmcecikleri ile ilgili blm 3 ekirdek atomun merkezidir. gelimi yntemleridir, ancak son zamanlarda aratrma aralarna elektron mikroskobu eklenmitir. Atomun Yapisi: Maddenin Elektriksel yapisi elektron, property of the electron, quantum numbers, Electronic .. kavram Brnsted-Lowry concept Hidroliz, asit kuvveti ve molekl yaps, Lewis asit-baz Hydrolisis, acid strength and. dek ve elektron her ne kadar atomun yaln›zca %0,1’lik bölü- münden daha küçük serbest olsun. Ancak, ne yaparlarsa yaps›nlar o varillerden kesinlikle bir.

Author: Zum Kezil
Country: Indonesia
Language: English (Spanish)
Genre: Technology
Published (Last): 20 March 2009
Pages: 131
PDF File Size: 13.82 Mb
ePub File Size: 11.2 Mb
ISBN: 741-8-87285-562-8
Downloads: 72646
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Nigis

Home Documents Kimya mfredat. Post on Apr 1.

Mol, kimyasal formllerin Chemical calculations bulunmas, Tepkimeler ve tepkime denklemleri, denkletirilmesi Balancing chemical equations Kimyasal tepkimelere dayanan leektron calculations based on chemical equations Atomun Yapisi: Maddenin Elektriksel yapisi elektron, Structure of the atom; Basic knowledge about the proton, atom ekirdegi, ntron, ktle spektrometresi, structure of the atom, basic particles izotoplar, atomlarin ktleleri Elektromagnetik isima, siyah cisim isimasi, Planck Electromagnetic radiation, Bohrs atom theory, atomic kuantum kurami, fotoelektrik olay, atom spektrumlari, numbers, periodic law Bohr atom kurami, atom numaralari ve periyotlu yasa atom uaps gelismeler Periyotlu Dizge: Periyotlu yasa ve atomda enerji Periodic table; Energy levels of the atom, wave dzeyleri, elektton dalga zelligi, kuantum property of the electron, quantum numbers, Electronic mekanigi, kuantum sayilari, elektron spini, Pauli ilkesi, configuration of the slektron, sections of the periodic elementlerin elektron dizilisleri, periyotlu dizgenin table and periodic properties blmleri ve elementlerin trleri, elektronlarin e,ektron dagilimi, periyotlu dizge ve atomlarin zellikleri Atom ekirdeginin Yapisi: Atom ekirdegi ve Structure of the nucleus of the atom; nucleus of the kararliligi, radyoaktif paralanma, radyoaktif atom and its stability, radioactive decay Kinetics of paralanmanin kinetigi, radyoaktif paralanma serileri, radioactive decay, nucleus reactions, fission, fusion, ekirdek fisyonu, fzyonu, ekirdek baglanma atpmun, uses of isotopes izotoplardan yararlanma, nkleer isimanin biyolojik etkileri ve llmesi Kimyasal Baglar: Lewis simgeleri, iyon bagi, kovalent Chemical Bonds; Lewis notation, ionic and elwktron bag, Lewis formlleri, rezonans, formal yk ve bonds, Lewis formulas, resonance, polarity Bond ykseltgenme sayisi bagin polarligi, dipol moment, bag energy and bond length, intermolecular forces enerjisi, bag uzunlugu Kimyasal baglanma kuramlari, degerlik bagi kurami, Elekktron bonding theories, hybridization of atomic hibrit yrngeler kurami, orbital theory, Deerlik tabakas elektron iftleri itmesi kurami ve Valence shell electron pair repulsion VSEPR theory molekl ekilleri, molekl yrngeleri kuram, and molecular shape, molecular orbital theory, molekller aras etkilemeler intermolecular forces.

Zayf elektrolitler, suyun iyonlamas pH lm ve Weak electrolytes,ionization of water,measurement of indikatrler, ortak iyon etkisi pH and indicators,common-ion effect. Tampon zeltiler, poliprotik asitler,amfoterelik asitBuffer solutions, polyprotic acids,amphoterism and baz titrasyonlar agomun titrations.

Asitler-bazlar, Arhenius kavram,zgen sistemleri, Acids-bases, Arhenius concept,solvent system, Brnsted-Lowry asit-baz kavram Brnsted-Lowry concept Hidroliz, asit kuvveti ve molekl yaps, Lewis asit-baz Hydrolisis, acid strength and molecular structure, kavram, Lewis acid-base concept. Hard-soft acid-base concept and super acids.

Kimyasal kinetik, tepkime hzlar,deriimler ve Chemical kinetics, reaction rates, concentrations and tepkime hzlar, reaction rates, basmakl tepkimelerin hz eitlikleri,hz eitlikleri ve Single step reactions, rateeq1uations for single step scaklk, katalizrler reactions, catalysts. Tersinir tepkimeler ve kimyasal denge, denge Reversible reaction and chemical equilibrium, sabitleri,basnlar cinsinden ifade edilen denge equilibrium constant,Equilibrium constants expressed sabitleri, Le Chatelier ilkesi.

Chemical thermodynamic, fisrt law of yasas,entalpi, ba enerjileri thermodynamics, enthalpy and bond energies. Physics and measurement Giri: Continuous charge distribution Elektrik potansiyeli Electric potential Sa, dielektrikler ve elektrostatik enerji Capacitance, dielectrics and electrostatic energy Elektrik akm ve Direkt akm devreleri Electric current and atoomun circuits Magnetik alanlar.

The magnetic fields Magnetik alan kaynaklar. Sources of the magnetic fields Magnetik indksiyon Magnetic Induction Madde iinde magnetisma ve Deiken akm devreleri. Magnetism in matter and alternating current circuits Maxwells Eguations and electromagnetic waves Maxwell denklemleri ve elektromagnetik dalgalar.

  BROADCOM 2042 PDF

Dnya Sava ncesi politikalar ve savan nedenleri savata Osmanl cepheleri I.

Dnya Savanda itilaf devletlerinin yapt gizli antlamalar I. Dnya Savanda sonunda yaplan antlamalar I. Kemal Paann stanbula gelmesi M.

Malzeme Bilimi Terimleri Sozlugu

atomkn VSEPR modeli, Yap formllerinin gsterilmesi Hidrokarbonlar, polar kovalent balar, polar ve polar Hidrocarbons, polar and non-polar molecules, olmayan molekller, Fonksiyonel gruplar functions groups Fiziksel zellikler ve fiziksel yap, IR Structure and physical properties, IR karbokatyonlar ve karbanyonlar, Asit ve bazlarn Carbocations and carbaniouns, acide-base reactions kuvveti, yap ve asitlik arasndaki iliki Enerji deiimleri, denge sabitive standart serbest Energy of activations, progress of reaction: Yap izomerleri ve stereoizomerler, enantiyomerler ve kiral molekller, kiralliin biyolojik nemi, enantiyomerlerin adlandrlmas, Enantiyomerlerin zellikleri, optike aktifliin kayna, kiral molekllerin sentezleri, kiral ilalar, Fischer Synthesis of chiral moleculars, chiral drugs, izdmleri, halkal stomun stereoizomeri, stereoisomerism in cyclic compounds, resulotion of enantiyomerlerin yarlmas, karbondan baka enantiomers, other chiral molecules stereomerkez ieren bileikler, Yapz halojenlerin fiziksel zellikleri, nkleofilik The hysical properties of organic alkyl halides, yer deitirme tepkimeleri, SN2 tepkimesinin nucleophilic substition reactions, The SN2 reactions: E1 and E2 E1 tepkimesi, ayrlmaya kar yer deitirme mechanism, Elimination: Dalga denklemleri Hidrojen atomu: Hibritleme ve Molekl yaplar Ba uzunluklar.

Molekler yaplarn deneysel tayiniKovalent bal molekllerin baz basit reaksiyonlar. Susuz zcler Chemistry in Aqueous and Nonaqueous solutions. Nonaqueous Solvents Eriyen tuzlar. Reactions, Kinetics, andValens Ba teorisi. yapx

Kristal Alan teorisi Elektroon Orbital teorisi 2,3,4 koordinasyonlu bileikler5,6,7,8 koordinasyonlu bileiklerSfr ve yksek sayl koordinasyon bileikleri Balanma ve dier izomeri eitleri Komplekslerin yapsal dengeleri.

Grup Katyonlarn Analizi Analyses of 1. Grup Katyonlarn Yapz Analyses of 2. Grup Katyonlarn Analizi Analyses of 3. Grup Katyonlarn Analizi Analyses of 4 and 5.

Okuma paralar Ev devlerinin deerlendirilmesi Szck gelitirme Yaygn kimyasal ve bileik snflarnn telafz Studying the common apparatus and phrases in chemistry Defining and Classifying: Helmholtz ve Gibbs enerjileri, standart molar Gibbs enerjileri, i enerjinin zellikleri, Gibbs enerjisinin zellikleri, saf bir maddenin kimyasal potansiyeli, fugasite, gerek gazlarn standart halleri, fugasite ve basn arasndaki iliki The properties ato,un gases: Elektdon yerdeitirme ve Conjugated unsaturated systems: Rezonans kurallarnn zeti, Alkadienler ve Summary of rules for resonance, alkadienes and doymaml fazla olan hidrokarbonlar, polyunsaturated hydrocarbons 1,3-Btadien: Elektron delokalizasyonu, konjuge 1,3-Butadiene: Elektrofilik Reactions of aromatic compounds: Electrophilic aromatik yerdeitirme tepkimeleri, Elektrofilik aromatic substition reactions, A general mechanism Aromatik yerdeitirme iin genel bir mekanizma, for electrophilic aromatic substition reaction: Arenium ions Benzenin halojenlenmesi, nitrolanmas ve slfolanmas Halogenation, nitration sulfonation of benzene Friedel-Craft alkillemesi, aillemesi, Friedel Craft Friedel-Crafts alkylation, Friedel-Crafts acylation, the tepkimelerinin kstlamalar restriction of Friedel-Crafts reactions Friedel-Craft aillemenin sentetik uygulamalar, The synthetic application of Friedel-Crafts acylation, japs ve ynlendirme zerine sbstitent etkileri, Effect of subtituent: Karbonil grubuna nkleofilik Aldehydes and Ketones: Nucleophilic additions the katlma: Aldehit ve ketonlarn adlandrlmas, fiziksel carbonyl group: Nomenclature of aldehydes and zellikleri, aldehitlerin sentezleri ketones, physical properties, synthesis of aldeydies Ketonlarn sentezleri, karbon oksijen ikili bana Synthesis of ketones, nucleophlic addition of the nkleofilik katlma, su ve alkollerin katlmas: Snav exam Amonyak trevlerinin katlmas, hidrojen siyanr The addition of derivatives of ammonia, the addition katlmas, Yilrlerin katlmas, organo metalik of hydrogen cyanide, the addition of ylides, the reaktiflerin katlmas addition of organometallic reactions Aldehit ve ketonlarn ykseltgenmesi, aldehit ve Oxidation of aldehydies and ketones, chemical and ketonlar iin kimyasal analizler, aldehit ve ketonlarn spectrocopic analysis of rlektron and ketones.

Reactions at the -carbon. Karboksillik asitler ve trevleri: Nomenclaturezellikleri, karboksillik asitlerin sentezi Ail karbonuna nkleofilik katlma ayrlma, ail klorrler, karboksilik asit anhidritleri Esterler, amitler, -halo asitler, karbonik asit trevleri, karboksilik asitlerin dekarboksilasyonlar, Ail bileikleri iin kimyasal denemeler -dikarbonil bileiklerin sentezleri ve tepkimeleri: Claisen kondensasyonu, metil ketonlarn sentezi, malonik ester sentezi Aktif hidrojen bileiklerin daha ileri tepkimeleri, ester ve nitrillerin dorudan alkillenmesi, 1,3-ditiyanlarn alkillenmesi Michael katlmalar, Mannich tepimesi, enaminlerin sentezi, barbitratlar Aminler: Aminlerin adlandrlmas, aminlerin fiziksel zellikleri ve yaplar, aminlerin bazl Biyolojik nemi olan baz yasp, aminlerin eldesi, aminlerin tepkimelari Ywps nitrz asitle tepkimeleri, arendiazonyum tuzlarnn yer deitirme tepkimeleriand physical properties, preparation of carboxylic acids Nucheohilic subtitutions at acyl carbon, synthesis of acyl chlorides, synthesis of carboxylic acid anhydrides Esters, amides, -halo acids, derivatives of carbonic acid, decarboxylation of carboxylic acids, chemicals test for acyl compounds Synthesis and reactions of -dicarbonyl compounds: The Claisen condesation the synthesis of -keto esters, The malonic ester synthesis synthesis of substituted acetic acids Further reaction of active hydrogen compounds, alkylation of esters and nitriles, alkylation of 1,3dithianes Michael addition, The Mannich reaction, Synthesis of enamines: Stork Enamine reactions, Barbiturates Amines: Nomenclaturephysical properties of amines, basicity of atojun I zeltilerin Hazrlanmas Prepare of solutions Temel saflatrma yontemlerinin pratik denemeleri: Practical experiment of basic purfication Methods: Biyokimyann amac, biyokimyann What is biochemistry?

  IBN KESIR TEFSIRI INDIR PDF

Weak interactions in a Aqueous suyun rol Environment Suyun z iyonlamas, iyon dengeleri, asitler ve bazlar The pH scale and the physiological pH Range weak acid and base equilibria, Titration of weak acids: The Henderson-Hasselbalch equation Karbohidratlar; monosakkaridler, aldoz ve ketozlar, Carbohydrates: I 0 4 2 Karbonhidratlar Charbohydrate 1. The Preparation of Osazone 1. The Qualitative Determination of Carbohydrate.

Lerner ve Evrenbilim

The Quantitative Determination of Carbohydrate. Determination of reducing sugars by the yntemi ile tayini Smogy-Nelson method b.

Determination of reducing sugars with tayini Benedicts quantitative reagents Lipitler 1. Yalarn yot ndisi Tayini.

The Iodine Number of Fat. The Determination of Cholesterol by Spectrofotometer. The Formal Titration of Glycine. The Isolation of Casein from Milk. The Quantitative Determination of Proteins.

Kimya mfredat – [PDF Document]

The Folin-Lowry method for protein assay 1. Kat Kromatografisi ile Amino Asitlerin Ayrlmas. Formal Titrasyon ile Gilisin Konsantrasyonu Tayini.

Amino Asitlerin Titrasyon Erileri. Stten Kazein Proteininin Saflatrlmas. Folin-Lowry metodu ile proteinlerin tayini 1.

Protein ve Amino Asitlerin Ultraviyole Absorpsiyonlar. C-Vitamini Askorbik Asit Tayini. Determination of Ascorbic Acid Using 2,6Dichlorophenolindophenol. The Qualitative Determination of Enzyme Activity. The action of salivary amylase -1,4gluranglucanohydrolase, 3. To demonstrate the production of maltose during the action of -amylase on starch.

The Quantitative Determination of Enzyme Activity. The effect of temperature and pH on the stability of -amylase b. The determination of the MichaelisConstant for the hydrolisis of starch by -amylase Bernfield Method Nucleic acids 4.

Tkrkteki -amilaz aktivitesi tayini b. Bernfield yntemi ile -amilaz aktivitesinin tayiniNkleik Asitler 4. I 0 4 2 Deneylere hazrlk Preparation of the experiments zeltilerin hazrlanmas Preparation of the solutions Su buhar yntemi ile molekl arlnn belirlenmesi Determination of molar mass with the method of watervapour distillation Victor-Meyer yntemi ile molekl arlnn Determination of molar mass with the method of belirlenmesi Victor-Meyer Ebliyoskopi ve kriyoskopi yntemi ile molekl Determination of molar mass with the methods arlnn belirlenmesi ebullioscopy and cryoscopy Ksmi mol hacimlerinin belirlenmesi Determination of the partial molar volumes Fenol- su sisteminin karlkl znrl The mutual solubility of the system phenol-water Dalma yasasnn incelenmesi Exam Kalorimetre sabiti ve ntralleme entalpisinin Investigation of dispersion law belirlenmesi Svlarn yzey geriliminin belirlenmesi Determination of the neutralization enthalpy and calorimeter constant Svlarn vizkozluunun incelenmesi Determination of the surface tension of liquids Investigation of the viscosity of liquidsKM FZKOKMYA LAB.

Su kirlilii ve su ve atk su ilemlerinde temel ilkeler. Toprak kirlilii ve hava, su ve toprak kirliliinin karlkl etkileimleri. Kirliliin llmesi ve nlenmesi Basic concepts in environmental pollution, laws and regulations, types of pollutants and their sources, air pollution and global effects, green house effect, ozone layer depletion and acid rain. Water pollution and basic principles in waste water treatment. Soil pollution and the interaction between the air, water and soil pollution.

Prevention and measurement of pollution.